Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat onze klant kennis heeft genomen van onze verkoopsvoorwaarden die voorrang hebben op zijn aankoopvoorwaarden. Zij mogen geenszins ge­wijzigd worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord.

2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, op heden geldig zonder verbintenis en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn onder meer herzienbaar wanneer de lonen en de sociale lasten of de prijs van de grondstoffen stijgen. De leveringstermijnen worden slechts als aanwijzing opgegeven en houden geen formele verbintenis in. Dit alles geldt behoud­ens andersluidende wettelijke bepalingen van dwingende aard.

3. Prijzen of voorwaarden die onze afgevaardigden toestaan, zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van onze firma.

4. Onze verkopen worden afgesloten tegen vaste rekening. Ge­leverde goederen kunnen niet teruggenomen worden zonder ons voorafgaandelijk akkoord. De terugnamekosten zijn ten laste van de klant tenzij ze het gevolg zijn van een vergissing van onze diensten. Bekijk onze voorwaarden in verband met RMA en retour: https://vecolux.nl/support-training/rma/ 

5. De goederen worden vervoerd op risico van de klant zelfs in­dien ze franco geleverd worden. Vervoerskosten zijn ten laste van de bestemmeling tenzij uitdrukkelijk anders werd over­eengekomen. De levering “franco aan huis” dient begrepen te worden als franco op de vrachtwagen voor het magazijn van de bestemmeling. Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW. Voor leveringen van KNX materiaal en klein installatiemateriaal in België en Nederland rekent Vecolux een forfaitair bedrag van €15 indien geen franco.

Voor bestellingen van GGK kabelkanalen van <500€ (colli zending) wordt eveneens 15€ per colli aangerekend.

Voor bestellingen van GGK kabelkanalen tussen 350€-800€ (palletzending) wordt 60€ aangerekend.

Franco leveringen in België en Nederland:

Bestelling KNX en klein installatiemateriaal > 500€ = franco levering

Bestelling GGK kabelkanalen > 800€ = franco levering

Leveringen gebeuren volgens geldende CMR condities. Beschadiging ten gevolge van transporten dient onmiddellijk op de CMR vermeld te worden. Alleen klachten die ons schriftelijk binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen toekomen, kunnen in overweg­ing genomen worden. Het in gebreke blijven van elke klacht binnen de hierboven vermelde termijn wordt als onherroepelijke aan­vaarding van de goederen door de aankoper beschouwd.

Voor goederen die worden geleverd op Euro-pallets, dienen deze paletten in goede staat terug meegegeven te worden met onze transporteur.

6. Alleen klachten die ons schriftelijk binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen toekomen, kunnen in overweg­ing genomen worden. Het in gebreke blijven van elke klacht binnen de hierboven vermelde termijn wordt als onherroepelijke aan­vaarding van de goederen door de aankoper beschouwd.

7. Onze leveringen zijn betaalbaar te Antwerpen contant of op de vervaldag die op onze facturen vermeld wordt. Wissels of kwitanties brengen noch schuldvernieuwing, noch afwijking van deze clausule mee.

8. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de facturen kun­nen onze verdere leveringen onderbroken worden zonder voorafgaandelijke verwittiging. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige vereffening van het factuurbedrag in hoofdsom, verhogingsbeding, interesten en kosten.

9. Bij gebreke aan betaling van een factuur op vervaldag behoudt VECOLUX bvba zicht het recht voor alle latere facturen, zelfs niet vervallen, onmiddellijk in hun totaliteit op te eisen.

10. Bij niet-betaling op de vervaldag, wordt het verschuldigde be­drag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 15% for­faitaire schadevergoeding verhoogd, met een minimum van 25 Euro. Bovendien is onder dezelfde voorwaarden een verwijlin­terest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met 2%

11. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.